Regulamin Szkół T.Burton

Podstawowe informacje

 1. Szkoły T.Burton nie mają przerwy wakacyjnej, zapisy na zajęcia trwają przez cały rok.
 2. Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych. Uczymy każdego kto pragnie się uczyć. Surowym egzaminom wstępnym są za to poddawani nauczyciele Szkół!
 3. Możesz skorzystać z jednej darmowej lekcji próbnej (20 minutowej) mającej na celu ułatwienie podjęcia decyzji o dołączeniu do szkolnej społeczności.
 4. Sekretariat Szkół czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00- 20.00 przy ul. Węglowej 1/3 w Poznaniu.
 5. Wszelkich informacji na temat Szkół można uzyskać codziennie pod numerem telefonu 509 750 610.
 6. Zajęcia odbywają się w godzinach 14.00 – 21.00.
 7. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zostanie uzgodniony inny termin zajęć.
 8. Dzieci niepełnoletnie są dostarczane na teren Szkoły na ustaloną godzinę rozpoczęcia i odbierane przez opiekunów o ustalonej godzinie zakończenia zajęć. Szkoła nie odpowiada za uczniów poza terenem na którym się mieści.
 9. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych opłat:
 • w próbach zespołów szkolnych;
 • w organizowanych przez Szkoły występach;
 • udział w T.Burton Open Stage i T.Burton Festiwal;
 • oraz w organizowanych przez Szkoły warsztatach.

Czas trwania lekcji

 1. Lekcja trwa 45 minut.
 2. Lekcja rozpoczyna się i kończy o wyznaczonym czasie. Spóźnienie się na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania.

Odrabianie opuszczonych zajęć

 1. Lekcje opuszczone mogą być odrobione tylko w bieżącym miesiącu pod warunkiem, że o nieobecności na lekcji Szkoła zostanie poinformowana z wystarczającym wyprzedzeniem (do godziny 8:00 w dniu lekcji).
 2. Terminy lekcji odrabianych ustala Szkoła stosownie do ewentualnych luk w harmonogramie zajęć.
 3. Informacja o planowanej nieobecności jest podana z wystarczającym wyprzedzeniem, jeśli zostanie przekazana najpóźniej do godz. 8.00 w dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia ucznia
  • drogą mailową na adres podany na stronie Kontakt albo
  • sms-em lub telefonicznie na nr nr 509 750 610 lub 509 750 612.
 4. Wszelkie informacje dotyczące ustalania/zmiany terminów lekcji i planowanych nieobecności uczeń/jego rodzic/opiekun przekazuje tylko i wyłącznie na podane wyżej kontakty. Nauczyciele nie przekazują takich wiadomości do Sekretariatu Szkoły.
 5. W razie nie poinformowania bądź zbyt późnego (po godzinie 8:00 w dniu lekcji) poinformowania o nieobecności, zajęcia traktuje się jak odbyte i nie ma możliwości ich odrobienia. 
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła organizuje zastępstwo. Jeżeli szkoła nie zapewni zastępstwa nauczyciel jest zobligowany do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym terminie.

Płatności

 1. Zajęcia opłaca się w pakiecie miesięcznym. Pakiet miesięczny obejmuje wszystkie lekcje gry na instrumencie bądź śpiewu zaplanowane na dany miesiąc.
 2. Opłacenia lekcji dokonuje się z góry przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.
 3. Opłaty dokonuje się przelewem na odpowiednie konto podane na stronie www.uczymymuzyki.com.pl/opłaty.
 4. Brak opłaty za dany miesiąc skutkuje skreśleniem z listy uczniów Szkoły a tym samym anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.
 5. Częste nieobecności ucznia mogą skutkować anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.

Opłaty

Ceny lekcji

Lekcja opłacona w trybie miesięcznym

Lekcja pojedyncza

Lekcja indywidualna w klasie mistrzowskiej

57 zł / 45 min

72 zł / 45 min

90 zł / 45 min

Rabaty

Lekcje dla rodzeństwa - 10% taniej

Lekcje 2 lub więcej razy w tygodniu - 10% taniej