Regulamin Szkół T.Burton

Podstawowe informacje

 1. Szkoły T.Burton nie mają przerwy wakacyjnej, zapisy na zajęcia trwają przez cały rok.
 2. Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych. Uczymy każdego kto pragnie się uczyć. Surowym egzaminom wstępnym są za to poddawani nauczyciele Szkół!
 3. Możesz skorzystać z jednej darmowej lekcji próbnej (20 minutowej) mającej na celu ułatwienie podjęcia decyzji o dołączeniu do szkolnej społeczności.
 4. Wszelkich informacji na temat Szkół można uzyskać codziennie pod numerem telefonu 509 750 610.
 5. Zajęcia odbywają się w godzinach 14.00 – 21.00.
 6. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zostanie uzgodniony inny termin zajęć.
 7. Dzieci niepełnoletnie są dostarczane na teren Szkoły na ustaloną godzinę rozpoczęcia i odbierane przez opiekunów o ustalonej godzinie zakończenia zajęć. Szkoła nie odpowiada za uczniów poza terenem na którym się mieści.
 8. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych opłat:
  • w organizowanych przez Szkoły występach;
  • w T.Burton Festiwal.

Czas trwania lekcji

 1. Lekcja trwa 45 minut.
 2. Lekcja rozpoczyna się i kończy o wyznaczonym czasie. Spóźnienie się na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania.

Odrabianie opuszczonych zajęć

 1. Lekcje odwołane przez ucznia mogą być odrobione pod warunkiem, że o odwołaniu lekcji Szkoła zostanie poinformowana najpóźniej do godziny 8:00 w dniu odwoływanej lekcji. Lekcje odwoływane po godzinie ósmej nie są odrabiane i pozostają płatne niezależnie od powodu odwołania.
 2. Terminy lekcji odrabianych ustala Szkoła stosownie do ewentualnych luk w harmonogramie zajęć.
 3. Informacja o odwołaniu lekcji jest przekazywana:
  • drogą mailową na adres podany na stronie Kontakt albo
  • sms-em lub telefonicznie na nr nr 509 750 610 lub 509 750 612.
 4. Wszelkie informacje dotyczące ustalania/zmiany terminów lekcji i odwoływania lekcji uczeń/jego rodzic/opiekun przekazuje tylko i wyłącznie na podane wyżej kontakty. Nauczyciele nie przekazują takich wiadomości do Sekretariatu Szkoły.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła organizuje zastępstwo. Jeżeli szkoła nie zapewni zastępstwa nauczyciel jest zobligowany do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym terminie.

Płatności

 1. Zajęcia opłaca się w pakiecie miesięcznym. Pakiet miesięczny obejmuje wszystkie lekcje gry na instrumencie bądź śpiewu zaplanowane na dany miesiąc.
 2. Opłacenia lekcji dokonuje się z góry przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.
 3. Opłaty dokonuje się przelewem na odpowiednie konto podane na stronie www.uczymymuzyki.com.pl/opłaty.
 4. Brak opłaty za dany miesiąc skutkuje skreśleniem z listy uczniów Szkoły a tym samym anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.

Opłaty

Ceny lekcji

Lekcja opłacona w trybie miesięcznym

Lekcja pojedyncza

Lekcja indywidualna w klasie mistrzowskiej

Opłata za udział w próbach zespołu

62 zł / 45 min

77 zł / 45 min

97 zł / 45 min

40 zł/miesiąc

Rabaty

Lekcje dla rodzeństwa - 10% taniej

Min. 8 lekcji w miesiącu - 10% taniej